هفته نامه همبستگی شماره ۱۰
Read

هفته نامه همبستگی شماره ۱۰

by reza golami

:ٍ‫غوار‬ ‫اٌي‬ ‫هطالة‬ ‫افرد‬ ‫غخصی‬ ‫حرٌن‬ َ‫ت‬ ‫تجاّز‬ ٍْ‫ضٍال‬ ‫د‬ ‫زّى‬ ‫غر‬ ‫ضپٍي‬ ‫كړل‬ ‫پٍل‬ ًٌٌَْ‫تور‬ ٍ‫لپار‬ ‫فْل‬ ًٍْ ‫الوللی‬ ‫تٍي‬ ‫ضٍوٌٍار‬ ‫کٌتاکت‬ ‫افغاًطتاى‬ ‫فْتطال‬ ‫هلی‬ ‫تٍن‬ ٍّ‫گر‬ ‫در‬)‫(ج‬‫قرار‬ ‫آضٍا‬ ‫گرفت‬ ‫از‬ ‫ُالٌذ‬... More

Read the publication