هفته نامه همبستگی شماره ۱۵
Read

هفته نامه همبستگی شماره ۱۵

by reza golami

:ِ‫شًاس‬ ٍ‫ای‬ ‫يطانة‬  ‫شعش‬،‫غضل‬،‫فکاْی‬  ‫جاو‬ ‫فٕتثال‬ ٌ‫قٓشيا‬ ّ‫فشاَغ‬ ‫شذ‬ ٌ‫جٕاَا‬ ‫جٓاَی‬  ّ‫ْفت‬ ‫تشای‬ ‫فٕتثال‬ ّ‫يغاتق‬ ‫يٓاجش‬  ۸۱ ‫تٕکظ‬ ‫يغاتقات‬ ‫دس‬ ّ‫كشت‬ ‫دساَذَٔضی‬  ‫دسَٓادْای‬ ‫َفٕر‬ ‫دسپی‬ ٌ‫پاکغتا‬ ‫اعت‬ ‫ايُیتی‬  ‫عذ‬ ‫اص‬... More

Read the publication