#comunicación PSOE Canarias
Read

#comunicación PSOE Canarias

by Gonzalez Hernández

#comunicación Boletín informativo PSOE Canarias número 85 | 1 julio 2014 EEll MMiinniisstteerriioo ssóólloo ffiinnaanncciiaarráá 11 ddee ccaaddaa 55 eeuurrooss ddeell ccoossttee ppoorr aalluummnnoo ddee llaa iimmppllaannttaacciióónn ddee llaa FFPPBB eenn... More

Read the publication