PNV - 5
Read

PNV - 5

by Ramya Swami

பாைவ ந“ ெவzபாவா€ பாைவ ந“ ெவzபாவா€ by ரயா Page 1 பாைவ – 5 அவள} சமத எ}ற வாƫ{ைதயŽƒ அைனவ¯ அதிƫvசியைட|தனƫ. வŽtகி த} கா¢கைளேய நப «œயாமƒ அவைள~ பாƫtக, ˜ேமதாேவா ‘அ~பாடா த~பŽvேசா’ எ}² நிைனtக, «ரள சாவŽ{Ƭைய~ பாƫtக, சாவŽ{Ƭேயா அவ„ •றிய பதிலிƒ, ெதா€|¢ ேபா€ அ¯கிƒ... More

Read the publication