Положение о Совете Лицея
Read

Положение о Совете Лицея

by Евгений

PaCCM01]JeHO H npHHSITO Ha 06meM co6paIDIH MOAY «Jlaneii NQ1r.Opcxa Openfiyprcxoii 06J1aCHm rrpoTOKOJ1 NQ--,---I_ oT«M» od' 2013r. 3aK6aeB c.x. '!I'Ic7~f16-- __ 20 13r. 1. Ofiume nOJlOlKeHUSI 1.1 Hacrosuree Ilcnoaceuue paspafiorano B COOTBeTCTBHH C 3aKoHoM... More

Read the publication