al wasl 17-07-2013
Read

al wasl 17-07-2013

by abdou16

:Oó©dG - á©HÉ°ùdG áæ°ùdG 2432 AÉ©HQC’G 17 á«∏jƒL 2013 `d ≥aGƒŸG 8 ¿É°†eQ 1434 :øªãdG 10 - êO www. alwaslonline. com Ph. New Press …ôμ°ù©dG ∂jQÉaƒH Qɣà ¬dÉÑ≤à°S’ hRh …õ«àd ¬JQÉjR ™£≤j ∫Ó°S ÚÑYÓdG ΩõY πX ‘ AGƒL’G Ò«¨J ≈∏Y ô°üj áªYR øH á°SÉFQ øe ádÉ≤à°S’G... More

Read the publication