ทฤษฎีองค์การ
Read

ทฤษฎีองค์การ

by ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)  ความหมายของคำาว่า “องค์การ” (Organization) Chester B Classical Organization Theory arnard ให้คำานิยามว่า “องค์การ” คือกลุ่มบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันทำางานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์เดียวกันอย่างมีจิตสำานึก” Max Weber... More

Read the publication