pdf 3047
Read

pdf 3047

by Ami Ne

‫املتو�سطة‬‫ؤ�س�سات‬‫و‬‫امل‬ ‫بتناف�سية‬ ‫لالرتفاع‬ ‫يرافع‬ ‫امل�ستثمرين‬ ‫احتاد‬ ‫ال�شغل‬‫منا�شب‬‫آالف‬‫ا‬‫يرهن‬‫الكربى‬‫امل�شاريع‬‫أخر‬‫ا‬‫ت‬‫ا�شتمرار‬ ‫بالدالالت‬‫مليئة‬‫هوالند‬‫وزيارة‬‫لالعتذار‬‫مدعوة‬‫فرن�سا‬... More

Read the publication