pdf 3043
Read

pdf 3043

by Ami Ne

‫ال�صدارة‬ ‫احتلت‬ ‫بتب�صة‬ ‫احلدودية‬ ‫املراكز‬ ‫�شهرا‬11‫خالل‬‫تون�س‬‫مع‬‫اجلزائر‬‫حدود‬‫طالت‬‫تهريب‬‫ق�شية‬2300 ‫إحتكار‬‫ل‬‫ا‬‫من‬"‫امل�صبوه‬‫"املال‬‫أ�صحاب‬‫ا‬‫مبنع‬‫تو�صيات‬ ‫الدخل‬‫متو�شطي‬‫قوت‬‫يقطعون‬‫املوا�شم‬‫جتار‬... More

Read the publication