pdf 3045
Read

pdf 3045

by Ami Ne

‫الع�سكرية‬ ‫العملية‬ ‫تفا�صيل‬ ‫ن�شر‬ ‫د‬ ّ‫جتد‬ "‫الو�سط‬" ‫الريح‬‫مهب‬‫يف‬‫ال�سلمي‬‫واحلل‬‫مايل‬‫يف‬‫تدق‬‫احلرب‬‫�ساعة‬ ‫دوالر‬‫مليار‬20‫ر�صد‬‫يفر�ض‬‫التوليد‬‫حمطات‬‫تطوير‬ ‫املقبل‬‫فيفري‬‫يف‬‫الذروة‬‫�سيبلغ‬‫اال�ستهالك‬... More

Read the publication