"Коръән серләре"нең серләре. Р. Батулла
Read

"Коръән серләре"нең серләре. Р. Батулла

by Каусария Гаянова

«КОРЪЂН СЕРЛЂРЕ»НЕЋ СЕРЛЂРЕ Халыкыбызныћ гасырлар буенча онытылмаган милли каџарманнары, гамђллђре белђн батырлык њрнђге булып торган олуг шђхеслђре бар. Алар тарихта, халык авыз иќаты ђсђрлђрендђ, дђреслеклђрдђ саклана. Њз халкына зыян-зђхмђт кылган миллђт... More

Read the publication