жылнама
Read

жылнама

by Балхашская ЦБC

Балкаш к а ш т ы н жылнамасы 1957 ж ы л 11 кант ар д а Ка­ зак, К С Р Ж огаргы Кенес/ Президиумы Жарлыгымен Гу пшат кен/ш! елд/ мекен/н ж ум ы сш ы лар кент/ дэр е ж е с/н е жаткызып, оган Гулшат жумысшылар кент/ атауы бер/л/п. Балкаш енбекш/лер депутаттары... More

Read the publication