CRC NEWS LETTER
Read

CRC NEWS LETTER

by narendra thakre

સમાજની અપેક્ષા (શિક્ષક) માતા સરખો મમતા ભર્યો, શપતા સરખો પ્રેમાળ, સમભાવ મહીં શમત્ર સમો, તે જ સાચો શિક્ષક. શિક્ષક શવદ્યાર્થીઓનો છતાાં, શિખતો શવદ્યાર્થીઓ પાસ, ભૂલોને ન છુપાવતો, તે જ સાચો શિક્ષક. શિક્ષણના શવષર્યો સાંગે, જીવનના પાઠ શિખવે, શિખવે રસમર્ય રીતર્થી,... More

Read the publication