Nizhalaai Thodarven uyire
Read

Nizhalaai Thodarven uyire

by Yamini Sekar

நிழலா€ ெதாடேவ} உயŽேர! ப”தி 1 : "அமா எ} ைப எuக??" "அuக தா} மா எuகயாவ¢ இ¯t”!" "இƒல மா இuக இƒல!" "ெகாxச ெபா²ைமயா ேதœ பா¯ அ§!" ெசாƒ´ ேபாேத தாயŽ} இ¯மƒ ச{த ேகyட¢! பாவ அவ¶ தா} ேம´t” «œயாதவ„! ெசாƒ´ பœ அ~பœ ஒ}² வயதாகி வŽடவŽƒைல ஆனாƒ அமாவŽ} ஆேராtகிய தனt”... More

Read the publication