یاشێخ
Read

یاشێخ

by namq hawramy

‫اورامی‬ ‫زبان‬ ‫بزرگ‬ ‫ی‬ ‫سرمایه‬ ‫اورامی‬ ‫زبان‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫است‬ ‫سرمایه‬ ‫یك‬ ‫زبان‬ ‫كه‬ ‫باشيم‬ ‫عقيده‬ ‫هم‬ ‫كنت‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫ثروتي‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫تنها‬ ‫زبان‬ ‫یابد‬ ‫نمي‬ ‫تقليل‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫كني‬ ‫مصرف‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬... More

Read the publication