HOLA
Read

HOLA

by Grupo Saravia Tecnologies Sac

¿¿CCóómmoo pprreesseennttaarr iinnffoorrmmaacciióónn?? GGuuííaa bbáássiiccaa ddee PPoowweerrPPooiinntt Prof. Eva Gallardo Gallardo Departament d’Economia i Organització d’Empreses Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials UNIVERSITAT DE BARCELONA More

Read the publication