sirai 10
Read

sirai 10

by saranya raju

சிைற - 10 எ ேக பா தா நேய ெத கிறா !! அ கி ெச றா கான நராகிறா !! எ ேபா நா தாக த ேபன ?? சிவாவ மன அவ காைவ றி ெதாட ெகா ததா மன ஒ நிைலய லாம இ த .. அ ேபா உ ேள ைழ த ர , சிவாவ ட , “சிவா... அவ .. சா ....” என ஆர ப க, “ ... ர .. மி ஸ . வ தராேதவ வ தி தா க.... மா ஒ அ ெட ட... More

Read the publication