ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္-၁၆
Read

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္-၁၆

by John Kay

NEW LIFE IN CHRIST-16 tcef; (16) vlopfESifh bk&m;ocif\ tvkdawmf NEW LIFE AND THE WILL OF GOD vlUZmwdukdcHjyD; avmurSm aexkdifcJhpOftcsdef c&pfawmfu “igonf ukd,fhtvkdokdY vkdufjcif;iSm aumif;uifrS qif;oufonf r[kwf? ighukd apvTwfawmfrlaom ol\tvkdukd... More

Read the publication