ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္-၁၅
Read

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္-၁၅

by John Kay

NEW LIFE IN CHRIST-15 tcef; (15) vlopfESifh oufaocHjcif; NEW LIFE AND WITNESSING bk&m;ocif[mu,fwifykdifwJhbk&m;?cspfjcif;arwÅmeJYjynfh0wJhbk&m;?ajzmifhrwfwduswJhbk&m;jzpfw,fqkd wJhtaMumif;ukdoufaojyzkdYtwGufuRefawmfwkdY(ajymif;vJjyD;ol)awGukd avmurSm... More

Read the publication