ویژه فستیوال بین المللی فیلم زنان به مناسبت 8 مارچ - اسفند و فروردین 1391 - 92
Read

ویژه فستیوال بین المللی فیلم زنان به مناسبت 8 مارچ - اسفند و فروردین 1391 - 92

by Armanshahr Publishing

‫زنان‬ ‫فیلم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫فستیوال‬ ‫ویژه‬ ‫مارچ‬ 8 ‫مناسبت‬ ‫به‬ 2013 ‫آپریل‬ ‫و‬ ‫مارچ‬ /92-91 ‫فروردین‬ ‫و‬ ‫اسفند‬ ،‫سی‬ ‫و‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بيست‬ ‫های‬ ‫مشاره‬ ،‫چهارم‬ ‫سال‬ openasia. org :‫سایت‬ ‫وب‬ armanshahrfoundation. openasia@gmail. com :‫ایمیل‬... More

Read the publication