วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 106 ต.ค.-ธ.ค. 57
Read

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 106 ต.ค.-ธ.ค. 57

by Eppo Journal

“ทิศทางของพลังงานในปัจจุบัน” อาจกล่าวได้ว่าในตอนนี้ประชาชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดสรรพลังงานให้เพียงพอต่อปัจจุบัน และพอเพียงในอนาคต ทั้งในเรื่องของนโยบายพลังงาน การหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ พลังงานทางเลือก... More

Read the publication