Snake - меню астия
Read

Snake - меню астия

by zavedenia

- Ïúðæåíè êàðòîôêè 200 г 3. 10 лв. - Ïúðæåíè êàðòîôêè ñúñ ñèðåíå 250 г 3. 50 лв. - Çàäóøåíè êàðòîôè ñ êîïúð è ÷åñúí 200 г 4. 20 лв. - Çàäóøåí îðèç â ìàñëî è áèëêè 200 г 4. 10 лв. Í Ó Ñ Всички италиански специалитети се приготвят с оригинални италиански... More

Read the publication