Varier Samajam 34th Annual Conference Report
Read

Varier Samajam 34th Annual Conference Report

by Suresh Warrier

Page No. 1 34--þmw tI{µ hmÀjnI kt½f\ dnt¸mÀ«v. 2012 sabv 18þ19þ20 (shÅn, i\n, RmbÀ) XobXnIfnembn hmcnbÀ kamPw 34þmw tI{µ hmÀjnI kt½f\w kapNnXambn BtLmjn¨p. H¶mw Znhkamb 18. 5. 2012 shÅnbmgvN cmhnse 5. 30 \v kt½f\ \Kcnbmb Np\¡c BÀ ANypXhmcnbÀ \KdnÂ... More

Read the publication