یادەوەریەكانی فەرماندە مەلا ئیبراهیم ئەبابەكر لە شۆرشی بارزان و كۆماری مەهابادو رێرەوەكە بۆ خاكی سۆفیەت و هەردوو شۆرشی ئەیلوول و گوڵان
Read

یادەوەریەكانی فەرماندە مەلا ئیبراهیم ئەبابەكر لە شۆرشی بارزان و كۆماری مەهابادو رێرەوەكە بۆ خاكی سۆفیەت و هەردوو شۆرشی ئەیلوول و گوڵان

by muhammad bllbas

@ò‡äbàŠóÐ@‹Øóibió÷@âïèaï÷@ýóà@ @ì@çaŒŠbi@ô’Šü’@óÜ@ôäbØóîŠòìò†bî àüØbibèóà@õŠb@üi@õóØòìò‹ŽîŠ@ì† ßìíÝîó÷@ô’Šü’@ì@póïÐü@ônŽïØóî çýí @ì

Read the publication