Page 114
Read

Page 114

by M. Luisa Díaz

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO QUINTO Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet encias clave Temporalización semánticas sinxelas. contextos de comunicación. L C B 1. 4 . 2. D i f e r en c i a p o l o contexto o... More

Read the publication