Page 91
Read

Page 91

by M. Luisa Díaz

ÁREA MATE MÁTICAS CURSO QUINTO Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporalización Elementos básicos: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. figuras planas e corpos xeométricos a... More

Read the publication