Page 186
Read

Page 186

by M. Luisa Díaz

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO QUINTO Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet encias clave Temporalización diferentes soportes. b d e B5.5. Lectura comentada de poemas, de relatos e de obras teatrais tendo en... More

Read the publication