Roberto Saviano "Gomorra"
Read

Roberto Saviano "Gomorra"

by Giovanni Miranda

RROOBBEERRTTOO SSAAVVIIAANNOO -----------------------------------------------GGOOMMOORRRRAA VViiaaggggiioo nneellll iimmppeerroo eeccoonnoommiiccoo ee nneell ssooggnnoo ddii ddoommiinniioo ddeellllaa ccaammoorrrraa

Read the publication