Вестник Зов News – брой 41 / 7 март 2014
Read

Вестник Зов News – брой 41 / 7 март 2014

by Promo Fiesta

Ïåòúê, 7 ìàðò 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 41/1234 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Âåñåëà Ïàâëîâà: "Åçèêîâî-ãîâîðíèòå ïðîáëåìè òðÿáâà äà ñå ðåøàâàò... More

Read the publication