Зов News – брой 39 / 5 март 2014
Read

Зов News – брой 39 / 5 март 2014

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 5 ìàðò 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 39/1232 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Ïîòîìöèòå ñå ïîêëîíèõà ïðåä áîðöèòå çà ñâîáîäà è íåçàâèñèìîñò... More

Read the publication