Вестник ЗОВ News – брой 231 / 3 декември 2013
Read

Вестник ЗОВ News – брой 231 / 3 декември 2013

by Promo Fiesta

Âòîðíèê, 3 äåêåìâðè 2013 ã., ãîä. VII, áð. 231/1180 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Ñòð.3 Êìåò íåäîâîëåí îò ñíåãîïî÷èñòâàíåòî Äèìî Ñòîÿíîâ: "Ïðàâèì... More

Read the publication