Вестник ЗОВ News - брой 222 / 19 ноември 2013
Read

Вестник ЗОВ News - брой 222 / 19 ноември 2013

by Promo Fiesta

Âòîðíèê, 19 íîåìâðè 2013 ã., ãîä. VII, áð. 222/1171 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Óâàæàåìè÷èòàòåëè,óòðåâåñòíèê“Çîâ íþç”íÿìàäàèçëèçàïîðàäèñïèðàíåíà... More

Read the publication