Вестник Зов News – брой 42 / 10 март 2014
Read

Вестник Зов News – брой 42 / 10 март 2014

by Promo Fiesta

Ïîíåäåëíèê, 10 ìàðò 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 42/1235 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM "Ìîíòàíà" ñïå÷åëè Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ Ñúä èçëèçà ñëåä ìåñåö ñ... More

Read the publication