Вестник Култура - брой 33 от 5 октомври 2012 г.
Read

Вестник Култура - брой 33 от 5 октомври 2012 г.

by Promo Fiesta

¡ÓÈ 33 (2694), „Ó‰Ë̇ LVI, 5 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2012 „. , 12 ÒÚ. , 2 ΂. www. kultura. bg »‚Ó ¿Ì‰˘ –‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡¯ËÁχ œ‚Ӊ Ë ÔÓÒÎÂÒÎÓ‚ —‚ÂÚÎÓÁ‡ »„Ó‚ »Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó «‡ı‡ËÈ —ÚÓˇÌÓ‚, 2012 ÷Â̇ 7 ΂‡ œÓڇΠ" ÛÎÚÛ‡" www. kultura. bg/web/ ÌÓ‚‡ ÚÂËÚÓˡ Á‡... More

Read the publication