Списание B2B Legal - брой 4 / 2012 г.
Read

Списание B2B Legal - брой 4 / 2012 г.

by Promo Fiesta

списание за бизнес и право брой 4 2012 година 2 www. b2bmagazine. bg Áåáå ïî ïîðú÷êà? À êîé çàùèòàâà íåãîâèòå ïðàâà? Неделчо Митев: Високи технологии за интересите на кредитори и длъжници Адв. Иван Тодоров: Винаги мислим с един ход напред... More

Read the publication