Каталог Техномаркет от 15 декември 2012 до 5 януари 2013
Read

Каталог Техномаркет от 15 декември 2012 до 5 януари 2013

by Promo Fiesta

ɋɜɫɟɤɢɡɚɤɭɩɟɧɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɬɞɨ ɢɧɱɚ ɞɨ ɝ ɩɨɥɭɱɚɜɚɲ ɬɪɨɟɧ ɉɈȾȺɊɔɄ 9 & ɨɬ ɉȺɃɇȿɊɆɘɁɂɄɩɨɢɡɛɨɪ TOSHIBA SATELLITE C855-1TU Преносим компютър •DISPLAY 15. 6” (39. 6 cm) 1366X768 LED •CPU INTEL® CELERON B830 1. 8 GHZ, 2MB CACHE •RAM 6GB DDR3 1333 mhz •HDD 640... More

Read the publication