Вестник Зов News – брой 106 / 19 юни 2014
Read

Вестник Зов News – брой 106 / 19 юни 2014

by Promo Fiesta

Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà ×åòâúðòúê, 19 þíè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 106/1299 0.50 ëâ. Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. www.zovnews.com Òðúãâà ïàê äåëîòî ñðåùó åêñ÷åíãå Ñòð. 3 Ñòð. 4 Âàñèë Àíãåëîâ:... More

Read the publication