Вестник Зов News – брой 40 / 6 март 2014
Read

Вестник Зов News – брой 40 / 6 март 2014

by Promo Fiesta

×åòâúðòúê, 6 ìàðò 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 40/1233 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Æåíè Êàëêàíäæèåâà èçáðà íîâèòå Ìèñ è Ìèñòúð Ìîíòàíà Êðèçàòà â... More

Read the publication