ЗОВ News – брой 223 / 21 ноември 2013
Read

ЗОВ News – брой 223 / 21 ноември 2013

by Promo Fiesta

×åòâúðòúê, 21 íîåìâðè 2013 ã., ãîä. VII, áð. 223/1172 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Ñòð.5 Íàãðàäèõà ïîáåäèòåëèòå â êîíêóðñà "Àíòèäðîãà" Âðà÷àíñêèòå... More

Read the publication