Вестник Култура - брой 40 / 29 ноември 2013
Read

Вестник Култура - брой 40 / 29 ноември 2013

by Promo Fiesta

œÓڇΠ" ÛÎÚÛ‡" www.kultura.bg/web/ ÌÓ‚‡ ÚÂËÚÓˡ Á‡ „ΉÌË ÚÓ˜ÍË, ‚ˉÂÓËÌÚÂ‚˛Ú‡ Ë ‰Â·‡ÚË Ò ÍÓÎÛÏÌËÒÚËÚ »‚‡Ì  ˙ÒÚ‚,  ‡ÎËÌ fl̇ÍË‚, “ÂÓ‰Ó‡ ƒËÏÓ‚‡, ƒÂˇÌ ≈Ì‚, “ÓÌË ÕËÍÓÎÓ‚ Ë ¿Ì‰ÂÈ «‡ı‡Ë‚. ¬ËÊÚÂ: —ÚÂÌËÚ ̇ Ô·˜‡ ‚ ÌÓ‚‡Ú‡ Û·Ë͇ "—‚ÂÚÎÓÔËÒË";... More

Read the publication