Зов News – брой 87 / 21 май 2014
Read

Зов News – брой 87 / 21 май 2014

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 21 ìàé 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 87/1280 0.50 ëâ. Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí WWW.ZOVNEWS.COM Òåîäîð Èëèåâ Íàåìàòåë íà ÿçîâèð çàâëå÷å îáùèíñêàòà óïðàâà âúâ Âðàöà ñ... More

Read the publication