Вестинк Зов News – брой 13 / 23 януари 2014
Read

Вестинк Зов News – брой 13 / 23 януари 2014

by Promo Fiesta

×åòâúðòúê, 23 ÿíóàðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 13/1206 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM ×åñòèòà Êîëåäà è óñïåøíà Íîâà ãîäèíà! Îáùèíà îñïîðè â ñúäà... More

Read the publication