Вестник Зов News – брой 92 / 28 май 2014
Read

Вестник Зов News – брой 92 / 28 май 2014

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 28 ìàé 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 92/1285 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Âîäåí öèêúë ñêàðà îáùèíñêè ñúâåòíèöè Ñòð. 3 Ñòð. 6 Ïðåñòèæåí òóðíèð ïî... More

Read the publication