Каталог брошура Биттел / Bittel - месец април 2012 г.
Read

Каталог брошура Биттел / Bittel - месец април 2012 г.

by Promo Fiesta

ÍÅÓÑÒÎÈÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÍÈÑÊÈ ÖÅÍÈ ÏÐÅÇ ÌÅÑÅÖÀ ÍÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ! Òðàïåçíà ìàñà EMERSSON 1205 Ðàçìåð 120*80*74 ñì; ÏÄ× 43 ìì ïëîò; Êðàêà - MDF; Ïîêðèòèå ìåëàìèí; Öâåòîâå - âåíãå, ñâåòúë áóê, êåäúð 72. 00 ëâ More

Read the publication