Вестник Животът Днес - брой 27 / 16-22 юли 2013
Read

Вестник Животът Днес - брой 27 / 16-22 юли 2013

by Promo Fiesta

–‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ò·ÂÁÔ·ÚÌÓ ÚË‡Ê 300 000 ¡ÓÈ 27 (61), 16 - 22 ˛ÎË 2013 „. („Ó‰. II) —ÌËÏ͇–ÓÒÂ̬≈–√»ÀŒ¬ —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÏÓ‰ÂÌˡ ˜Ó‚ÂÍ www. jivotatdnes. bg Анализ на намеренията за корекция на бюджета Европейските измерения на богомилството Крие ли изненади... More

Read the publication