Вестник Зов News – брой 82 / 14 май 2014
Read

Вестник Зов News – брой 82 / 14 май 2014

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 14 ìàé 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 82/1275 0.50 ëâ. Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí WWW.ZOVNEWS.COM Ïåòüî Äîíêîâ Ñðåùà-äèñêóñèÿ ïî ïðîáëåìèòå íà áúëãàðñêîòî îáðàçîâàíèå è... More

Read the publication