Вестник Зов News – брой 105 / 18 юни 2014
Read

Вестник Зов News – брой 105 / 18 юни 2014

by Promo Fiesta

Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Ñðÿäà, 18 þíè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 105/1298 0.50 ëâ. Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. www.zovnews.com Êìåò ïåñòè ïàðè çà èìîòè êðàé ìîðåòî Ñòð. 3 Ñòð. 4 Åëåíà Ïåòðîâà: "Â... More

Read the publication