Зов News – брой 49 / 19 март 2014
Read

Зов News – брой 49 / 19 март 2014

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 19 ìàðò 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 49/1242 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Áèëÿíà Áúðêúð: "Ïðåäëàãàìå íà ìåäèöèòå øàíñ çà ðàáîòà è ðàçâèòèå" Ñòð.... More

Read the publication