Вестник Култура - брой 25 / 5 юли 2013
Read

Вестник Култура - брой 25 / 5 юли 2013

by Promo Fiesta

¬ Ó˜‡Í‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ‰Ó„Ó‚Ó √ÂÓ„Ë ÀÓÁ‡ÌÓ‚ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ 9 «‡ ÔÓÚÂÒÚËÚ ‡Ì‡ÎËÚ˘ÌÓ Ë Ô‡ÚÂÚ˘ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡ 5 ÎË ‚Â˜Â ÌˇÍÓÈ ÓÚ ÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ·ÂÁ ÌËÍ‡Í‚Ë ‰Â·‡ÚË Ò β¯Í‡ ‚ ̇Ô‡ÁÌË ÓÔËÚË ‰‡ ËÁÎÂÁÂ Ò ÔË΢ÌË ÔÓÏÂÌË? Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÔÓ... More

Read the publication