Зов News – брой 7 / 15 януари 2014
Read

Зов News – брой 7 / 15 януари 2014

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 15 ÿíóàðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 7/1200 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM ×åñòèòà Êîëåäà è óñïåøíà Íîâà ãîäèíà! Íîâè àâòîìîáèëè çà Ñîöèàëåí... More

Read the publication